Македонски глас

Ognen Bojadžiski, prvi urednik

Заедницата на Македонците во Република Хрватска од 1993 година, го издава своето информативно списание „МАКЕДОНСКИ ГЛАС, а се печатат 6 броеви годишно.

„МАКЕДОНСКИ ГЛАС“ се печати со средства од Државниот буџет на РХ со посредство на Советот за националните малцинства на Република Хрватска и со донации.

Сите прашања во врска со списанието „МАКЕДОНСКИ ГЛАС упатете ги на адресата на Заедницата на Македонците во РХ или по пат на е-пошта на: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  или  zmurh.hr@gmail.com

 

ИЗДАВАЧ:

Заедница на Македонците во Република Хрватска

Масарикова 16/1, 10 000 Загреб

тел/факс: 01/ 48 72 655

е-маил: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  или  zmurh.hr@gmail.com

ISSN 1333-7769

За издавачот: Илија Христодулов, е-маил: ilinden.rijeka@gmail.com

УРЕДНИШТВО:

Главен и одговорен уредник:

Милена Георгиевска, е-маил: m.georgievska@gmail.com

Заменик на главниот и одговорен уредник:

Елизабета Петровска, е-маил: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  или  zmurh.hr@gmail.com

Компјутерска обработка:

Будем Конзалтинг д.о.о.

Превод и лектура:

Лидија Георгиева, е-маил: bekos@bekos.hr

Секретар и коректор:

Елизабета Петровска, е-маил: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  или  zmurh.hr@gmail.com

РЕДАКЦИСКИ ОДБОР:

Васил Тоциновски, е-маил: vtocinovski@hotmail.com

Милена Златеска, е-маил: milena.zlateska@hotmail.com

Мирјана Мајиќ, е-маил: mkd.biljana.zadar@gmail.com

РЕДАКЦИЈА:

Елизабета Петровска – Загреб, е-маил: zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr  или  zmurh.hr@gmail.com

Јулијана Младеновска-Тешија – Осиек, е-маил: julijana.tesija@gmail.com

Гордана Квајо – Риека, е-маил: kvajo.gordana@gmail.com

Антонела Галиќ – Задар, е-маил: palomapicasso65@gmail.com

Марта Жаја – Сплит, е-маил: marti-cka@hotmail.com

Михаела Златеска – Пула, е-маил: mihaela.zlateska@gmail.com

ПЕЧАТ:

М-ПРИНТ“ д.о.о.

III. Барутански брег 10, 10 000 Загреб

тел/факс: 01/ 24 21 491

веб: www.m-print.hr ; е-маил: info@mprint.hr

.

УРЕДНИЦИ:

Огнен Бојаџиски, прв уредник
Благоја Јовановски, втор уредник
Марина Апостоловска, трет уредник
Милена Георгиевска, четврти уредник

Comments are closed.