Документи на ЗМРХ

ДОКУМЕНТИ

S T A T U T ZMRH

P O S L O V N I K O RADU SKUPSTINE ZMRH

P O S L O V N I K O RADU UO ZMRH

P R A V I L N I K O SLUZBENIM PUTOVANJIMA ZMRH

.

ЗАПИСНИЦИ ОД СОБРАНИЕ

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 15.04.2000.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 08.12.2001.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 29.03.2003.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 15.04.2004.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 25.03.2006.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 25.11.2006.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 28.04.2007.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 05.04.2008.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 25.04.2009.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 17.04.2011.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 21.04.2012.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 17.05.2014.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 16.05.2015.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 14.05.2016.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 14.12.2016.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 16.12.2017.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 08.12.2018.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 07.12.2019.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 28.04.2020.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 14.12.2020.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 14.12.2021.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 10.12.2022.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 09.12.2023.

ZAPISNIK SA SJEDNICE SKUPSTINE – 11.05.2024.

.

ЗАПИСНИЦИ ОД УПРАВЕН ОДБОР

ZAPISNIK OD 1. SEDNICA NA UO – 27.04.2000.

ZAPISNIK OD 2. SEDNICA NA UO – 03.06.2000.

ZAPISNIK OD 3. SEDNICA NA UO – 07.09.2000.

ZAPISNIK OD 4. SEDNICA NA UO – 25.11.2000.

ZAPISNIK OD 5. SEDNICA NA UO – 30.01.2001.

ZAPISNIK OD 6. SEDNICA NA UO – 28.03.2001.

ZAPISNIK OD 7. SEDNICA NA UO – 20.04.2001.

ZAPISNIK OD 8. SEDNICA NA UO – 16.06.2001.

ZAPISNIK OD 9. SEDNICA NA UO – 06.10.2001.

ZAPISNIK OD 10. SEDNICA NA UO – 14.01.2002.

ZAPISNIK OD 11. SEDNICA NA UO – 19.04.2002.

ZAPISNIK OD 12. SEDNICA NA UO – 18.07.2002.

ZAPISNIK OD 13. SEDNICA NA UO – 25.10.2002.

ZAPISNIK OD 14. SEDNICA NA UO – 14.01.2003.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 29.03.2003.

ZAPISNIK OD 15. SEDNICA NA UO – 04.06.2003.

ZAPISNIK OD 16. SEDNICA NA UO – 17.07.2003.

ZAPISNIK OD 17. SEDNICA NA UO – 15.09.2003.

ZAPISNIK OD 18. SEDNICA NA UO – 13.11.2003.

ZAPISNIK OD 19. SEDNICA NA UO – 19.12.2003.

ZAPISNIK OD 20. SEDNICA NA UO – 19.02.2004.

ZAPISNIK OD 1. SEDNICA NA UO – 29.05.2004.

ZAPISNIK OD 2. SEDNICA NA UO – 13.09.2004.

ZAPISNIK OD 3. SEDNICA NA UO – 11.12.2004.

ZAPISNIK OD 4. SEDNICA NA UO – 19.02.2005.

ZAPISNIK OD 5. SEDNICA NA UO – 09.04.2005.

ZAPISNIK OD 6. SEDNICA NA UO – 01.10.2005.

ZAPISNIK OD 7. SEDNICA NA UO – 04.02.2006.

ZAPISNIK OD 8. SEDNICA NA UO – 06.05.2006.

ZAPISNIK OD 9. SEDNICA NA UO – 07.10.2006.

ZAPISNIK OD 10. SEDNICA NA UO – 25.11.2006.

ZAPISNIK OD 11. SEDNICA NA UO – 27.01.2007.

ZAPISNIK OD 12. SEDNICA NA UO – 24.03.2007.

ZAPISNIK OD 13. SEDNICA NA UO – 28.04.2007.

ZAPISNIK OD 14. SEDNICA NA UO – 11.07.2007.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 10.09.2007.

ZAPISNIK OD 15. SEDNICA NA UO – 12.10.2007.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 04.11.2007.

ZAPISNIK OD 16. SEDNICA NA UO – 16.02.2008.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 05.04.2008.

ZAPISNIK OD 1. SEDNICA NA UO – 07.06.2008.

ZAPISNIK OD 2. SEDNICA NA UO – 11.10.2008.

ZAPISNIK OD 3. SEDNICA NA UO – 14.02.2009.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 25.04.2009.

ZAPISNIK OD 4. SEDNICA NA UO – 18.07.2009.

ZAPISNIK OD 5. SEDNICA NA UO – 31.10.2009.

ZAPISNIK OD 6. SEDNICA NA UO – 20.03.2010.

ZAPISNIK OD 7. SEDNICA NA UO – 17.07.2010.

ZAPISNIK OD 8. SEDNICA NA UO – 20.11.2010.

ZAPISNIK OD 9. SEDNICA NA UO – 19.03.2011.

ZAPISNIK OD 10. SEDNICA NA UO – 16.07.2011.

ZAPISNIK OD 11. SEDNICA NA UO – 23.10.2011.

ZAPISNIK OD 12. SEDNICA NA UO – 16.02.2012.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 21.04.2012.

ZAPISNIK OD 1. SEDNICA NA UO – 14.07.2012.

ZAPISNIK OD 2. SEDNICA NA UO – 28.10.2012.

ZAPISNIK OD 3. SEDNICA NA UO – 23.03.2013.

ZAPISNIK OD 4. SEDNICA NA UO – 13.07.2013.

ZAPISNIK OD 5. SEDNICA NA UO – 26.10.2013.

ZAPISNIK OD 6. SEDNICA NA UO – 23.02.2014.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 17.05.2014.

ZAPISNIK OD 7. SEDNICA NA UO – 12.07.2014.

ZAPISNIK OD 8. SEDNICA NA UO – 12.10.2014.

ZAPISNIK OD 9. SEDNICA NA UO – 28.02.2015.

ZAPISNIK OD 10. SEDNICA NA UO – 19.07.2015.

ZAPISNIK OD 11. SEDNICA NA UO – 17.10.2015.

ZAPISNIK OD 12. SEDNICA NA UO – 13.02.2016.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 14.05.2016.

ZAPISNIK OD 1. SEDNICA NA UO – 23.07.2016.

ZAPISNIK OD 2. SEDNICA NA UO – 22.10.2016.

ZAPISNIK OD 3. SEDNICA NA UO – 27.05.2017.

ZAPISNIK OD 4. SEDNICA NA UO – 15.07.2017.

ZAPISNIK OD 5. SEDNICA NA UO – 21.10.2017.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 16.12.2017.

ZAPISNIK OD 6. SEDNICA NA UO – 19.05.2018.

ZAPISNIK OD 7. SEDNICA NA UO – 21.07.2018.

ZAPISNIK OD 8. SEDNICA NA UO – 20.10.2018.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 08.12.2018.

ZAPISNIK OD 9. SEDNICA NA UO – 18.05.2019.

ZAPISNIK OD 10. SEDNICA NA UO – 20.07.2019.

ZAPISNIK OD 11. SEDNICA NA UO – 19.10.2019.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 07.12.2019.

ZAPISNIK OD 1. SEDNICA NA UO – 22.07.2020.

ZAPISNIK OD 2. SEDNICA NA UO – 20.10.2020.

ZAPISNIK OD 3. SEDNICA NA UO – 15.05.2021.

ZAPISNIK OD 4. SEDNICA NA UO – 20.07.2021.

ZAPISNIK OD 5. SEDNICA NA UO – 20.10.2021.

ZAPISNIK OD 6. SEDNICA NA UO – 14.05.2022.

ZAPISNIK OD 7. SEDNICA NA UO – 23.07.2022.

ZAPISNIK OD 8. SEDNICA NA UO – 08.10.2022.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 10.12.2022.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 13.05.2023.

ZAPISNIK OD 9. SEDNICA NA UO – 20.05.2023.

ZAPISNIK OD 10. SEDNICA NA UO – 16.07.2023.

ZAPISNIK OD 11. SEDNICA NA UO – 14.10.2023.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 09.12.2023.

ZAPISNIK OD VONREDNIOT SOSTANOK NA UO – 11.05.2024.

.

ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2000.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2001.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2002.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2003.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2004.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2005.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2006.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2007.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2008.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2009.

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2010

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2011

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2012

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2013

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2014

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2015

OBRAZAC FG1 GODISNJI 2016

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2017.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2018.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2019.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2020.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2021.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2022.

GODISNJE IZVJESCE – 01.01.-31.12.2023.

.

Comments are closed.