Тела на ЗМРХ

Тела на ЗМРХ

СОБРАНИЕ

Највисоко тело на ЗМРХ составено од по три делегати-членови од сите МКД-а во составот на ЗМРХ. На седницата на Собранието се вреднува минатата работа и се донесуваат главните одлуки за следната година и понатамошната работа. Собранието ги бира членовите на сите останати тела на ЗМРХ.

УПРАВЕН ОДБОР

Управува со тековните работи и активности на ЗМРХ, а се состанува три до четири пати годишно. Членови на УО се: Илија Христодулов, Борис Трајановски, Цветко Поповски, Марта Жаја, Мирјана Мајиќ, Елизабета Петровска и Милена Златеска.

Претседателот на ЗМРХ воедно е и претседател на УО. Претседател на ЗМРХ е ИЛИЈА ХРИСТОДУЛОВ (ilinden.rijeka@gmail.com), потпретседатели се БОРИС ТРАЈАНОВСКИ (boris-trajanovski@net.hr) и ЦВЕТКО ПОПОВСКИ (cvetkopopovski45@gmail.com), а секретар ЕЛИЗАБЕТА ПЕТРОВСКА (zajednica.makedonaca1@zg.t-com.hr или zmurh.hr@gmail.com).

Илија Христодулов
Борис Трајановски
Цветко Поповски
Елизабета Петровска

Comments are closed.