May 2023

Избори за членови на совети и претставници на националните малцинства во единиците на локалната и подрачната (регионалната) самоуправа 07.05.2023 година

Избори за членови на совети и претставници на националните малцинства во единиците на локалната и подрачната (регионалната) самоуправа 07.05.2023 година